Contactgegevens:

’t Atelierke
Luikersteenweg 473
3800 Sint-Truiden
Telefoon: +32(0)484/159 601
E-mail: hetatelierke@telenet.be
BTW: BE0718.884.915


Photo Booth.

Algemene verhuur voorwaarden

Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ‘t Atelierke aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij anders is overeengekomen. Een aanvraag van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Bij reservering van een Photo Booth wordt een waarborg van 250€ gevraagd, deze wordt bij de afrekening van het factuurbedrag in mindering gebracht.
Tenzij anders overeengekomen met de huurder, dienst het volledige factuurbedrag betaald te worden voor de vermelde vervaldatum. Bij laattijdige betaling wordt er automatische en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% op het openstaande factuurbedrag aangerekend, met een minimum van 25€.

Annulering
Bij annulering van der overeenkomst is de huurder het volgende aan ‘t Atelierke verschuldigd:
. Tot 14 dagen voor verhuur: geen kosten.
. 14 tot 7 dagen voor veerhuur: 50% van het totale factuurbedrag.
. Vanaf 7 dagen voor verhuur: 100% van het totale factuurbedrag.

Bevoegde rechtbanken
Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.


Leveringen installatie en gebruik

Installatie en afbouw
. De Photo Booth zal ongeveer één uur voor de afgesproken huurperiode arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen met de huurder.
. De Photo Booth wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door medewerker van ‘t Atelierke.
. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd van ‘t Atelierke.
. Indien nodig vraagt ‘t Atelierke assistentie van de huurder of locatie bij de installatie van de Photo Booth.
. De Photo Booth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgelopen huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
. Eens de Photo Booth op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag die niet meer verplaatst worden, tenzij onder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

Toegang op adres en locatie
. ‘t Atelierke is niet verantwoordelijk wanneer de Photo Booth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie-eisen dewelke vooraf gecommuniceerd werden.
. De Photo Booth dient altijd op een droge beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de Photo Booth niet beschut en/of droog kan geïnstalleerd worden op de locatie behoudt ‘t Atelierke zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor de rekening van de huurder komen.Huurperiode
. De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen wanneer de Photo Booth wordt opgehaald.
. Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.
. Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen kan men hiervoor een medewerker van ‘t Atelierke contacteren en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden.
. Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken werden gemaakt dan het voorziene maximum aantal kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog, het maximum aantal te bekomen.
. Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de Photo Booth. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen ( brand, diefstal, beschadiging, ongeval, overmacht, …). De daaruit vloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.


Beëindiging van de huur
‘t Atelierke zich het recht de huurperiode van de Photo Booth voortijdig te beëindigen wanneer:
. Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers van Het fotokiekje of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie.
. Er misbruik gemaakt wordt van de Photo Booth of andere materialen die toebehoren aan ‘t Atelierke door aanwezigen op de locatie.
. Er materiaal van ‘t Atelierke wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie van het evenement.
. Indien er door ‘t Atelierke wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door één van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag moeten worden voldaan door de huurder.
‘t Atelierke zal er alles aan doen om samen met de huurder en/of locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot het beëindigen van de huur.


Overmacht
. ‘t Atelierke zal er alles aan doen om op de locatie aan te komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van ‘t Atelierke, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bv.: extreme weersomstandigheden of voertuigproblemen,…), zal ‘t Atelierke de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer ‘t Atelierke de locatie niet kan bereiken door één van de bovenstaande redenen, volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.
. Wanneer ‘t Atelierke niet op de afgesproken tijd arriveert door omstandigheden als vertraging door file of voertuigproblemen zal ‘t Atelierke de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken periode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de vertraagde tijd door ‘t Atelierke gecompenseerd worden in verhouding tot het aantal gehuurde uren.
. ‘t Atelierke kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.


Schade
Bij elke vorm van schade aan de Photo Booth of ander materiaal van ‘t Atelierke, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement ( met uitzondering van medewerkers van ‘t Atelierke) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.
De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (props) van ‘t Atelierke veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten.


Technische problemen
Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de Photo Booth:

. Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt.
. Wanneer iemand de Photo Booth probeert te verplaatsen of te openen.
. Wanneer iemand de lens van de camera aanraakt en zodoende de juiste werking verhindert.

Bij eventuele problemen pannes, incorrect functioneren, vragen, opmerkingen, … kunt u ons tijden de huurperiode bereiken op het bezorgde telefoonnummer. Tot 1 uur ’s nachts komen we ter plaatse om het probleem op te lossen, daarna bieden we geen on-site support meer, wel nog telefonische assistentie.

De Photo Booth slaat steeds de fotostrookjes op. Zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat. Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen.

Mocht de Photo Booth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.
2.8 Gebruik van de gemaakte foto’s
Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de huurder ‘t Atelierke de volledige rechten over alle foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement.
‘t Atelierke heeft het recht om alle foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement te gebruiken voor on- en offline promotie van het bedrijf, tenzij anders overeengekomen met de huurder.


Website voorwaarden


Reservatie
. Noch de reservatie van ‘t Atelierke via het contactformulier, noch de bevestigingsmail garandeert beschikbaarheid van de Photo Booth, dit is enkel en alleen een aanvraag.
. Na uw aanvraag ontvangt u, indien de Photo Booth beschikbaar is, een persoonlijke offerte met een correcte prijsopgave en alle details.


Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ’t Atelierke.


Beperkingen van aansprakelijkheid
De informatie van deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

’t Atelierke levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal
’t Atelierke de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

’t Atelierke kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ’t Atelierke geeft geen garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

’t Atelierke kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzonder of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naast websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
’t Atelierke verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door de gebruiker ervan.


Privacybeleid
’t Atelierke hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader ‘t Atelierke (bv.: klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten,…) De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing. Daartoe zal hij zich richten tot ’t Atelierke Luikersteenweg 473 3800 Sint-Truiden of via mail: t.atelierke@telenet.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden we aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraagaan ’t Atelierke, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

’t Atelierke kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer er cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kunt verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Sfeertafel en vuurzuilen

Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ‘t Atelierke aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij anders is overeengekomen. Een aanvraag van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.


Betalingsvoorwaarden

De betaling dient te gebeuren bij levering, tenzij anders overeengekomen met de huurder.


Annulering

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder het volgende aan ‘t Atelierke verschuldigd:
. Tot 14 dagen voor verhuur: geen kosten.
. 14 tot 7 dagen voor veerhuur: 50% van het totale factuurbedrag.
. Vanaf 7 dagen voor verhuur: 100% van het totale factuurbedrag.


Bevoegde rechtbanken

Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.


Leveringen

. De sfeerhaard of ander materiaal zal ongeveer één uur voor de afgesproken huurperiode arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen met de huurder.
. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd van ‘t Atelierke.


Huurperiode

. De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen wanneer de sfeerhaard of ander materiaal wordt opgehaald.
. Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.
. Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen kan men hiervoor een medewerker van ‘t Atelierke contacteren en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden.
. Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de sfeerhaard of ander materiaal. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen ( brand, diefstal, beschadiging, ongeval, overmacht, …). De daaruit vloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.


Overmacht

. ‘t Atelierke zal er alles aan doen om op de locatie aan te komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van ‘t Atelierke, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bv.: extreme weeromstandigheden of voertuigproblemen,…), zal ‘t Atelierke de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer ‘t Atelierke de locatie niet kan bereiken door één van de bovenstaande redenen, volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.
. Wanneer ‘t Atelierke niet op de afgesproken tijd arriveert door omstandigheden als vertraging door file of voertuigproblemen zal ‘t Atelierke de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken periode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de vertraagde tijd door ‘t Atelierke gecompenseerd worden in verhouding tot het aantal gehuurde uren.
. ‘t Atelierke kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.


Schade

Bij elke vorm van schade aan de sfeerhaard of ander materiaal van ‘t Atelierke, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement ( met uitzondering van medewerkers van ‘t Atelierke) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.
De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan materialen van ‘t Atelierke veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten.


Technische problemen

Bij eventuele problemen pannes, incorrect functioneren, vragen, opmerkingen, … kunt u ons tijden de huurperiode bereiken op het bezorgde telefoonnummer.
Mocht de sfeerhaard of ander materiaal niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.


Meubelen en decoratie.

De meubelen van 't Atelierke zijn zeer degelijk.
De meubelen worden reeds gemonteerd geleverd of afgehaald.
Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat hout kan gaan werken.
In de zomer zal het wanneer de luchtvochtigheid laag is enigszins krimpen, dit trekt weer weg
wanneer de luchtvochtigheid weer toeneemt.

Betaling:

Dit kan op 2 manieren:

1) Betaling via overschrijving: de bestelling kan pas worden verzonden/ afgehaald zodra het volledige bedrag is voldaan. Rekeningnr: BE41 9733 5886 8510

2) Contant betalen: U kan zowel contant betalen bij levering/afhaling of via de Bancontact/Payconiq app.

Levertijd:

De levertijd is 2 à 3 weken, dit is afhankelijk van het aantal en het model van uw bestelling.
De levertijd zal vermeld worden op de bestelbon / webshop.
De levertijd kan afwijken door onvoorziene omstandigheden of overmacht.
De levering gebeurd tot aan de eerste drempel tenzij anders overeengekomen.
Als uw bestelling klaar staat nemen wij contact met u op voor het afleveren/afhaling van uw bestelling

Levering:

De kosten voor levering worden steeds vermeld op de bestelbon / webshop.
Indien mogelijk laten wij de bestelde goederen leveren door pakketdiensten, wij zullen steeds proberen de kosten zo laag mogelijk te houden door verscheidene pakketdiensten te contacteren.

Garantie/retourneren:

t Atelierke geeft geen garantie op het eventueel werken/kromtrekken van het hout en/of onredelijk gebruik en/of onjuiste behandeling van het voorwerp.
De klant is verplicht om beschadigingen aan producten direct op de datum dat de bestelling is ontvangen schriftelijk of per mail bij 't Atelierke te melden. Gebruikt u het artikel ondanks schade of mankementen, dan vervalt het retourrecht. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal besteld zijn op verzoek van de klant en zijn derhalve maatwerk.

Klachten:

Alle klachen met betrekking tot levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel of iedere andere klacht, zullen door 't Atelierke serieus in behandeling worden genomen. De klant dient in dergelijke gevallen contact op te nemen met 't Atelierke en wij zullen dan zo spoedig mogelijk op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.